School Cultuur Audit

School Cultuur Audit

Uw School Cultuur in beeld te brengen met de Anthony Muhammad audit?

In samenwerking met Anthony Muhammad, de autoriteit op het gebied van schoolcultuur verandering, verzorgen wij een schoolcultuur audit. Een schoolcultuur audit is een grondige analyse van de interactie tussen de professionals binnen uw school/organisatie. Schoolcultuur is een fundamenteel onderdeel van het functioneren van uw school . Het is een complex geheel van materiële en immateriële variabelen die helpen het succes of de ondergang van uw school te voorspellen zodat u gericht actie kunt ondernemen.

Een gezonde schoolcultuur wordt gedefinieerd als:

“Een school met een standvastig geloof in het vermogen van elke student om succes te behalen. Dit geloof is de basis van het beleid van de school. Gezonde schoolculturen creëren beleid, praktijk en procedures die hun geloof in de mogelijkheden van elke leerling ondersteunen” ( Peterson , 2003 ). 

Het Audit-rapport kwantificeert bovengenoemde variabelen en kijkt naar schoolcultuur rond de gebieden : beleid , praktijk en procedures ( formele cultuur ) , en opvattingen en percepties ( informele cultuur ). Een gezonde combinatie van de formele en informele cultuur vormt een gezonde schoolcultuur (healthy schoolculture). Inconsistentie of slechte cultuur (toxic schoolculture) in bovengenoemde gebieden geeft de noodzaak van een verandering of omslag weer. De formele cultuur zal op basis van gegevens die op verschillende wijzen worden verzameld worden beoordeeld. De informele cultuur wordt geanalyseerd aan de hand van een enquête waaraan alle medewerkers deelnemen en interviews die steekproefsgewijs worden gehouden met een representatief deel van zowel het onderwijzend als het niet – onderwijzend personeel.

De schoolcultuur is een belangrijke variabele in het bepalen van het welzijn en welbevinden en de prestaties van uw school. Het is “het geheel het geheel van waarden en normen, opvattingen, rituelen en ceremonies, symbolen en verhalen die de identiteit van de school vormen”. Een van de bekendste praktijkonderzoekers op dit terrein is Anthony Muhammad, en van hem is ook de definitie. Hij was op uitnodiging van CBE in maart van dit jaar in Nederland en heeft in een tiental sessies met bijna 1000 docenten en managers zijn inzichten over de effecten van schoolcultuur gedeeld. Zijn boodschap is herkenbaar: de mate van operationele samenwerking tussen alle betrokken in het onderwijs is de basis van succes. Of, zoals hij in zijn onderzoek scherp illustreert, het kan juist ook de grond voor het ontbreken van succes zijn. Het positief beïnvloeden van de schoolcultuur vereist een positief samenspel tussen docenten en management in een cultuur waarin de docent de ruimte wordt gelaten om zijn/haar expertise te benutten aan de ene kant en de manager is staat is en het gezag heeft om leiding te geven aan de complexiteit van een onderwijsorganisatie aan de andere kant. Staan alle neuzen dezelfde kant op? Zelden, zo weten we uit de praktijk van veel innovatieve activiteiten? Toch kan in die diversiteit van opvattingen een school tot uitstekende prestaties komen. Hoe, door actief aan de schoolcultuur te werken!